REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ TANKUJ Z NAMI

(zwany dalej „Regulaminem”)

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej pod nazwą TANKUJ Z NAMI (dalej „Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest Sokołów-Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, adres: ul. Aleja 550-Lecia 2, 08-300 Sokołów Podlaski, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem KRS 0000094189, NIP 8231060414, Regon 710395233, wysokość kapitału zakładowego 7 050 000,00 zł (dalej „Organizator”).
 3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stacjach paliw funkcjonujących pod marką Sokołów – Logistyka Sp. z o.o.  w Sokołowie Podlaskim oraz Jarosławiu (dalej „Stacje Paliw”).

§ 2 UCZESTNICY

 1. Uczestnikiem Promocji (dalej „Uczestnik”), może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca klientem Stacji Paliw.
 2. Uczestnikiem Promocji nie mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

§ 3 ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja jest realizowana w okresie od 01.12.2022 r. godz. 00:00 do 30 września 2023 r. godz. 23.59.
 2. W czasie trwania Promocji Uczestnik będzie mógł uzyskać rabat w wysokości 0,05 gr brutto/litr benzyny lub oleju napędowego (dalej „Rabat”) od ceny ofertowej wyświetlanej na dystrybutorze w trakcie tankowania.
 3. W trakcie jednej transakcji Rabat może być udzielony tylko jeden raz.
 4. Promocja obejmuje wyłącznie benzyny Pb i oleje napędowe ON dostępne na Stacjach Paliw (dalej „Paliwa”).
 5. Rabat udzielany jest w transakcjach, w których ilość tankowanego paliwa jest nie większa niż 100 litrów Paliwa. W przypadku jednorazowego tankowania więcej niż 100 litrów Paliwa, Rabat zostanie udzielony w stosunku do 100 litrów Paliwa.
 6. Paliwa można zatankować wyłącznie do baku pojazdu. Promocją nie są objęte Paliwa pobrane do pojemników innych niż bak (np. kanistry, butelki, beczki itp).
 7. Warunkiem skorzystania z Promocji jest następujące po sobie:
  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego tj. podanie: imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail oraz potwierdzenie akceptacji niniejszego regulaminu.
  2. zatankowanie dowolnego rodzaju Paliwa, oferowanego na Stacji Paliw objętej Promocją w czasie jej trwania,
  3. uiszczenie należności za zatankowane Paliwo za pośrednictwem gotówki, karty płatniczej akceptowanej na Stacji Paliw.
 8. Udzielenie Rabatu jest niemożliwe w przypadku chęci uiszczenia płatności w sposób inny niż wskazany w ust. 7 lit. b) powyżej (np. za pomocą kart ROUTEX, UTA, DKV).
 9. Uczestnik nie może domagać się zamiany Rabatu na jakikolwiek inny towar lub usługę, ani wypłaty jego równowartości w pieniądzach.
 10. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami na Stacjach Paliw Sokołów-Logistyka Sp. z o.o.

§ 4 SPOSÓB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane na zasadach określonych poniżej:
  1. za pośrednictwem maila na adres: bok@sokolow-logistyka.pl
  2. na piśmie na adres biura Organizatora
 2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację osoby składającej reklamację, którymi w szczególności powinny być: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, e-mail osoby składającej reklamację, jak również wskazywać przyczyny reklamacji oraz ich możliwie dokładny opis.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji mailem lub listem poleconym przesłanym na adres podany w reklamacji.

§ 5 DANE OSOBOWE

 1. Organizator będzie gromadził dane osobowe w przypadku: zgłoszenia przez Uczestnika reklamacji oraz w momencie rejestracji (formularz zgłoszeniowy). Dane będą przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest rozpatrzenie reklamacji związanych z prowadzoną Promocją.
 2. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Promocji jest Organizator. Kontakt do administratora: e-mail: kadry@sokolow-logistyka.pl
 3. Uczestnikowi przysługują uprawnienia dostępu do swoich danych osobowych oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 4. Dane zgromadzone w ramach postępowania reklamacyjnego oraz w celach rejestracyjnych mogą być ujawnione podmiotom współpracującym z Organizatorem w zakresie rozpatrywania reklamacji Uczestników.
 5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny na rozpatrzenie reklamacji a po jego upływie maksymalnie przez okres 5-ciu lat w celach archiwalnych.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.sokolow-logistyka.pl oraz w siedzibie Organizatora. Organizator w trakcie trwania Promocji może dokonywać zmiany regulaminu, zmiany te będą dostępne w powyżej wskazanych miejscach .
 2. Organizator zastrzega możliwość odwołania Promocji w każdym czasie przed końcem jej trwania o czym poinformuje na swojej stronie internetowej.