Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI „Sokołów-Logistyka” Sp. z o.o. DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ SPÓŁKI

Polityka Prywatności ”Sokołów-Logistyka” Sp. z o.o.. (dalej zwana również „Polityka”) skierowana jest do użytkowników strony internetowej Spółki ”Sokołów-Logistyka” Sp. z o.o. (wymienionej poniżej i zwanej jako „Serwis”).

Strony internetowe Spółki
www.sokolow-logistyka.pl

 1. Podstawowe pojęcia wykorzystywane w niniejszej Polityce
  1. Administrator – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
  2. Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane o lokalizacji, dane kontaktowe, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii;
  3. „Sokołów-Logistyka” – „Sokołów-Logistyka” Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim;
  4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  5. Serwis – strona  internetowa Spółki wymieniona powyżej
  6. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z serwisów Spółki.
 2. Administrator danych
  Właścicielem oraz Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest ”Sokołów-Logistyka” Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, adres: Aleja 550-lecia 2, 08-300 Sokołów Podlaski, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094189, NIP 823-10-60-414, kapitał zakładowy 7.050.000,- zł, której akta rejestrowe są przechowywane  w Sądzie  Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się za pośrednictwem wiadomości mailowych kierowanych na adres e-mail: kadry@sokolow-logistyka.pl
 3. Źródło danych
  Dane które przetwarzamy za pomocą strony internetowej mogą pochodzić:

  • bezpośrednio od zainteresowanych osób np. poprzez wysłanie formularza kontaktowego, lub (jeżeli Serwis udostępnia taka funkcjonalność) w przypadku podania danych podczas zakładania konta w Serwisie.
  • pośrednio od dostawców usług informatycznych np. adres IP osoby odwiedzającej, rodzaj przeglądarki, itp. itd.
 4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Zakres i cel zbierania przez nas danych zależy od aktywności Użytkownika w Serwisie.

  1. Formularz kontaktowy na stroniehttps://sokolow-logistyka.pl/#kontakt.
   W przypadku chęci kontaktu z nami, np. zadania pytań dotyczących naszej oferty, Użytkownik podaje dane osobowe oznaczone w formularzu jako obowiązkowe. Podanie innych danych jest fakultatywne. W takim przypadku Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji Użytkownika oraz odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO – czyli nasz uzasadniony interes w zakresie którego wchodzi prowadzenie korespondencji;
  2. Przeglądanie strony internetowej
   W tym przypadku system automatycznie zbiera informacje o źródłowym adresie IP Użytkownika, rodzaju przeglądarki, odwiedzanych stronach. Jest to czynność wykonywana przez serwery w ramach logowania zdarzeń a przetwarzanie odbywa się w celu świadczenia usługi dostępu do serwisu, ewidencji błędów, monitorowaniu bezpieczeństwa i prowadzeniu anonimowych statystyk.Przekierowanie do innych zewnętrznych serwisów internetowych (np. social media, zewnętrzne strony internetowe innych podmiotów, strony marek Spółki)

   Na stronach internetowych Serwisu zamieszczono odnośniki do social mediów spółki oraz innych stron zewnętrznych podmiotów np. z których Spółka korzysta w procesie rekrutacji. Użytkownik może przenieść się z danej strony Serwisu którą wyświetla do innej strony jak wskazano w zdaniu poprzednim, klikając na zamieszczony na tej stronie internetowej link. Po kliknięciu linku Użytkownik zostanie przeniesiony bezpośrednio na stronę internetową do której prowadzi odnośnik, bez konieczności wpisywania odrębnego adresu strony internetowej w przeglądarce internetowej.

 5. Obowiązek lub dobrowolność podania danych
  Podanie danych w formularzu kontaktowym oznaczonych jako obowiązkowe jest konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy. Inne dane – w tym dane statystyczne są dobrowolne, a użytkownik ma możliwość zablokowania przekazania tych danych poprzez użycie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej.
 6. Uprawnienia wynikające z przetwarzania danych osobowych (prawa osób, których dane dotyczą)
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez naszą Spółkę przysługują osobom fizycznym następujące uprawnienia:

  1. prawo do uzyskania potwierdzenia przetwarzania danych osobowych przez Spółkę, uzyskania dostępu do takich danych oraz ich kopii;
  2. prawo żądania od Administratora sprostowania lub poprawienia danych,
  3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
  4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany,
  6. w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją lub sprzeciwu w stosunku do naszych działań marketingowych,
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania – pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania podejmowanych przed cofnięciem zgody,
  8. prawo do wniesienia skargi do lokalnego organu ochrony danych w UE lub organu ochrony danych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), jeśli przetwarzamy dane osobowe w sposób niezgodny z prawem.W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika ze swoich praw, prosimy o kontakt z nami pod adresem kadry@sokolow-logistyka.pl
 7. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
  Dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców:

  • podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie ”Sokołów-Logistyka” Sp. z o.o. m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym,
  • organom administracji publicznej, w sytuacjach określonych prawem,
 8. Okresy przechowywania danych osobowych
  „Sokołów-Logistyka” przetwarza dane osobowe w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze strony internetowej Spółki (Serwisu) do czasu istnienia podstawy prawnej ich przetwarzania tj. w przypadku, przetwarzania danych na podstawie:

  • zgody – do czasu jej cofnięcia. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • na potrzeby udzielenia odpowiedzi lub rozpatrzenia reklamacji i/lub innych zapytań – do czasu udzielenia odpowiedzi lub rozpatrzenia reklamacji i/lub zapytań;
  • na potrzeby przechowywania dowodów w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami – do czasu wygaśnięcia tych roszczeń;
  • na potrzeby analiz statystycznych dot. aktywności użytkowników – do czasu wniesienia sprzeciwu;
  • właściwych przepisów prawa – przez czas określony w odpowiednich przepisach;
  • do czasu skutecznego żądania usunięcia danych.

Polityka jest cyklicznie weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.